De landmeter-expert als uw betrouwbare partner.

Proces Verbaal van meting

Een proces-verbaal (PV) van meting is een opmetingsplan waarbij de juridische perceelsgrenzen onderzocht en op plan aangegeven worden.
Wees er wel van bewust dat het grensonderzoek en het opstellen van de plannen bij wet enkel uitgevoerd mag worden door een landmeter-expert

Hoe gaan we te werk?
Onze landmeter-expert vergelijkt de opgemeten huidige toestand met andere bronnen, zoals eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen, eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen en nog veel meer.

Wanneer heb je een PV van meting nodig?
Dit kan om diverse redenen worden aangevraagd,  gaande van de verkoop van een eigendom en naar aanleiding van een splitsing of nieuw opstalrecht, tot een lot uit een verkaveling of op vraag van de architect om de correcte grenzen te kennen. 

Proces verbaal van splitsing

Wilt u een perceel opsplitsen om een deel te verkopen?
Dan is het belangrijk om de exacte grenzen en details op voorhand vast te leggen, om juridische ongemakken te voorkomen.
Dat kan dankzij een proces-verbaal (PV) van splitsing.

Een PV van splitsing is een PV van opmeting, waarbij een perceel wordt opgedeeld in meerdere delen.
Wees ervan bewust dat enkel een landmeter-expert hiervoor bevoegd is

Hoe gaan we te werk?
Onze landmeter-expert vergelijkt de opgemeten huidige toestand met andere bronnen, zoals eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen, eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen en zoveel meer.
Eens de buitengrenzen bepaald zijn, kunnen delen ingetekend worden. Als laatste wordt een plan afgewerkt en overgemaakt aan de notaris, inclusief alle adminstratie met het kadaster (precad).

Wanneer heb je een PV van splitsing nodig?
Dit kan om diverse redenen worden aangevraagd,  gaande van de afsplitsing tussen beroep- en privégedeelte, tot grond verdelen onder de erfgenamen en splitsing voor aan- of verkoop.

Kantoren met expertise

Proces Verbaal van afpaling

Bij een proces-verbaal (PV) van afpaling wordt de juridische eigendomsgrens tussen twee percelen met verschillende eigenaars onderzocht en vastgelegd.
Wees ervan bewust dat enkel een landmeter-expert hiervoor bevoegd is.

Wanneer de eigenaars vrijwillig de landmeter-expert aanstellen, spreken we over een ‘afpaling in der minne’.
De landmeter komt op gezamenlijk initiatief op een neutrale, deskundige en onafhankelijke manier de grenzen bepalen.
Het proces-verbaal van afpaling wordt geregistreerd, waardoor de grenzen nooit meer betwist kunnen worden en eventuele burenruzies vermeden worden.

Daarnaast is het echter ook mogelijk dat de rechtbank de landmeter aanstelt, dan spreken we over ‘gerechtelijke afpaling’.

Wanneer heb je een PV van afpaling nodig?
Dit kan om diverse redenen worden aangevraagd: omdat je het oneens bent over de positie van de perceelsgrenzen, omdat je een perceel wilt verkopen en de grenzen wilt materialiseren of omdat je vermoedt dat bijvoorbeeld een tuinhuis, woning of boom te dicht tegen de perceelsgrens wordt geplaatst.

Kantoren met expertise

Waardebepaling

Onze landmeter-expert is de ideale persoon om een onafhankelijk en objectief schattingsverslag te maken van jouw residentieel of professioneel vastgoed.

In die functie maakt onze landmeter schattingen bij giften, verdelingen, onteigeningen, hypothecaire leningen of bij aan- of verkoop van een onroerend goed.
Daarnaast kunnen onze specialisten ook advies verlenen bij het optimaliseren van jouw vastgoedpatrimonium en zakelijke klanten begeleiden samen met hun financieel adviseur.

Wist je trouwens dat enkele van onze landmeter-experten het VLABEL-kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst ondertekend hebben? Hierdoor mogen ze schattingsverslagen voor de aangifte van nalatenschap afleveren.

Kantoren met expertise

Plaatsbeschrijving

Ben je bouwheer en wil je verzekeringtechnisch in orde zijn?
Wordt er naast jou gebouwd en vrees je dat de werken schade kunnen berokkenen aan jouw woning?
Of wil je jouw woning verhuren en wil je toekomstige discussies over schadegevallen vermijden?
Dan heb je er alle baat bij om een plaatsbeschrijving te laten opmaken.

Onze landmeter-expert kan voor aanvang van de huurperiode of voor aanvang van ingrijpende werken alle gebouwen, constructies en wegenis binnen het schadebereik beschrijven.

De huidige toestand van de woning wordt zorgvuldig in kaart gebracht en aangevuld met een gedetailleerd verslag van de diverse gebreken, zoals vochtplekken, barstjes en verzakkingen.

Aan de hand van dit document kan na de huurperiode of na de werken gecontroleerd worden of er bijkomende schade is ontstaan.

Kantoren met expertise

Aandelen mede-eigendom

Als je een appartement in een grote gebouw koopt, koop je naast je individuele kavel ook een aandeel in de algemene delen.
Het aantal aandelen is van belang voor jouw rechten en plichten als mede-eigenaar.
Zo heb je bijvoorbeeld meer stemrecht, maar ook meer kosten naargelang het aantal aandelen.

Om dit objectief vast te leggen, kunnen wij helpen.

Bij mede-eigendom maken wij een gemotiveerd verslag van de bepaling van de aandelen van gemeenschappelijke delen.

Hoe gaan we te werk?
Onze landmeter-expert voert de opmeting uit, maakt de verdeelplannen op, berekent de oppervlaktes en aandelen en maakt hiervan een gemotiveerd verslag; te allen tijde onafhankelijk en objectief, los van elke vorm van eigenbelang.

Opstellen onteigeningsplannen

De verschillende Vlaamse overheden kunnen gronden en gebouwen onteigenen voor openbaar nut of algemeen belang, zoals het aanleggen van wegen of het construeren van gebouwen.

De overheid mag dit logischerwijs niet zomaar doen, maar moet hiervoor een correcte procedure volgen.
Zo moeten de percelen die deel uitmaken van onteigening duidelijk in beeld gebracht worden.

MEET HET is hiervoor de ideale partner en onze landmeter-experten staan de overheden dan ook met plezier bij.

Kantoren met expertise

Muurovernames

Wil je tegen een bestaande woning aanbouwen?
Dan moet je in eerste instantie nagaan of de scheidingsmuur een ‘gemene muur’ is.

Onder ‘gemene muur’ verstaan we de muur op de grenslijn, eigendom van de eigenaars van de twee gescheiden erven.

Ben je geen mede-eigenaar?
Dan moet je de eigenaar vergoeden voor het deel van de muur dat je wenst te gebruiken.
Ben je wel mede-eigenaar, maar wens je door uitbreidingswerken een groter deel van de muur te gebruiken, dan moet je ook hier een vergoeding voor betalen.

Hoe gaan we te werk?
Het berekenen van de correcte waarde vraagt grondige kennis en expertise.
Onze landmeter-expert voert een gedetailleerde opmeting uit van de gehele scheidingsmuur, om vervolgens de waarde van het over te nemen deel te bepalen.
De werken gaan van start zodra het proces-verbaal van muurovername door beide partijen goedgekeurd en ondertekend is.

Kantoren met expertise

Verkavelingen

Een blokperceel of moederperceel verdelen in meerdere loten of kavels bouwgrond, dat verstaan we onder verkavelen.
Hiervoor moet een verkavelingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente.
Wij helpen jou graag verder.

Onze landmeter-expert meet het te verkavelen terrein nauwkeurig op en brengt dit in kaart om de verkavelingsaanvraag op te stellen.
Na jouw goedkeuring dienen we dit in bij de betreffende gemeente.

Na uitreiking van de vergunning kunnen we overgaan tot het afpalen van de kavels en het materialiseren van de grenspunten.

Het is dankzij deze verkavelingsvergunning dat percelen als bouwgrond verkocht mogen worden.
En ook kopers kunnen zo op beide oren slapen, want op hun perceel mogen ze met 100% zekerheid een woning bouwen.

Daarnaast is het mogelijk dat een eigenaar binnen een niet-vervallen verkaveling een bijstelling of wijziging wilt aanvragen.

Onze landmeter-experten helpen je ook hier met plezier verder en we stellen dan ook graag samen met jou een aanvraagdossier tot wijziging op.

Kantoren met expertise

Gerelateerde Cases

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link