De expertise van MEET HET in archeologische ondersteuningen

Types archeologische metingen

“Het ene archeologische traject is het andere niet, maar in theorie worden vaak een aantal stappen doorlopen”, zo steekt Jonas van wal. “Voorafgaand aan veldwerk wordt op basis van bronnenonderzoek nagegaan wat er verwacht kan worden van archeologie. Geologische kaarten, terreinmodellen, luchtfoto’s en oude kaarten bieden daarbij een eerste indicatie en vormen de basis van de archeologienota. In valleigebieden is er bijvoorbeeld meer kans op bewoningssporen dan op dorre heuvelflanken die jaren dienst deden als bosrijk gebied en ook rond Romeinse handelstrajecten is de kans op archeologische vondsten aanzienlijk groter. De archeologienota is verplicht als het project zich situeert in een beschermde site of een perceeloppervlakte heeft van minstens 3000 m². Na de kantoorstudie kunnen onze landmeters worden ingeschakeld voor diverse projecten, gaande van uitzettingen van landschappelijk en archeologische boringen, tot metingen bij sleuvenonderzoek en vlakdekkend onderzoek.”

Landschappelijke en archeologische boringen

“Landschappelijke boringen zijn grondboringen met een grid van 100 op 100 of 50 op 50 meter, waarvoor een 3D-geologische kaart wordt geconstrueerd om te bepalen hoe het landschap er in het verleden uitzag”, vertelt Jonas. “Vervolgens worden zones bepaald waar de kans op het vinden van silexresten reëel is. Dit zijn de archeologische boringen op basisgrid van 25 op 25 meter. Bij onduidelijke of interessante zones kan dit nog verdicht worden tot 5 op 5 meter. Wat wij als landmeters hier betekenen? In deze fasen begeleiden wij archeologen op het terrein met uitzetwerk van boorgrid, met maaiveldhoogte uitgedrukt in TAW en x-y-z-coördinaten in Lambert 72/2008. Zonder het uitzetwerk als basis kunnen archeologen niet aan de slag. ”

Sleuvenonderzoek en vlakdekkend onderzoek

“Een sleuvenonderzoek is de opgraving waarbij slechts een deel van het op te graven terrein wordt blootgelegd aan de hand van strategisch geplaatste sleuven. Dergelijk onderzoek verschilt van vlakdekkende opgravingen, waar het volledige te onderzoeken areaal onder handen wordt genomen. Vlakdekkend onderzoek gebeurt op aanraden van archeologen, indien in de sleuven duidelijke bewoningssporen –  zoals plattegronden van boerderijen, loopgraven of oude heirwegen –  worden gedetecteerd”, gaat Jonas verder. “De rol van landmeters bestaat uit het opmeten van alle zichtbare sporen van historische aanwezigheid, gaande van het hoogtepunt van het maaiveld en de sleufranden, tot alle contouren, structuren en profielen. Met GPS brengen we alles gedetailleerd in kaart, zodat de aangetroffen sporen geïnventariseerd worden en we een digitaal referentiekader kunnen afleveren. Het bouwhistorisch verleden gaat zo nooit meer verloren.”

"Ik ben meegegroeid met de markt"

“Mijn eerste stappen in archeologisch onderzoek dateren uit 2010, toen ik aan de slag was bij een archeologisch bedrijf. Door de jaren heen ben ik meegegroeid met de veranderende markt en ik volg alle ontwikkelingen nauwgezet op de voet. Binnen MEET HET hebben we ondertussen 4 à 5 landmeters in dienst die gespecialiseerd zijn in dergelijke ondersteuningen. We hebben aan een half woord genoeg en kunnen perfect inspelen op de verwachtingen van onze klanten, met de nodige flexibiliteit en nauwkeurigheid. Kortom, sinds jaar en dag hebben we ervaring in archeologisch onderzoek, en daar blinken we toch wel in uit”, besluit Jonas.

FAQ

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link