Tips & Tricks voor landmeters: het burgerlijk wetboek

Tips & tricks

Sinds 1 september 2021 is het burgerlijk wetboek ‘Goederen’ volledig herwerkt.
Dit heeft rechtstreeks en onrechtstreeks impact op onze werkzaamheden als landmeter-experten. De komende maanden en jaren zal duidelijk worden hoe we deze wetteksten moeten interpreteren en toepassen in onze dagelijkse werking.
Een bondig overzicht met aandachtpunten is hieronder opgelijst.

Begrip Volume
Als men nu in volle eigendom verschillende volumes wou stapelen, moest dat voorheen op basis van het opstalrecht. Maar dat kon slechts voor een periode van hoogstens 50 jaar.
In de praktijk nam men al eens zijn toevlucht tot andere zakelijke rechten zoals de appartementsmede-eigendom, ook als er geen gemene delen zijn.

Dankzij de hervorming zal de eigenaar, bij heterogene complexen zonder gemene delen, een eeuwigdurend opstalrecht kunnen toekennen zodat de contractspartijen geen toevlucht meer moeten zoeken tot andere constructies.

Kadastraal is hiervoor het begrip ‘Volume’ in het leven geroepen. Met een specifieke werkwijze om de plannen op te maken. Ook voor de precadastratie is hiervoor een afzonderlijk formulier voorzien.

Verjaring
Tot nog toe kon verkrijgende verjaring slechts passief worden opgeworpen (als verweermiddel in een eigendomsproces).
Voortaan kan verjaring ook actief worden opgeworpen.

De bezitter die eigenaar wil worden kan dus het initiatief nemen om zijn eigendomsrecht te doen bevestigen.

Afpaling
Het recht van afpaling van eigendommen wordt in de nieuwe wetgeving ook concreter geregeld.
Wie zijn buur wil dwingen tot afpaling, moet deze eerst uitnodigen tot een minnelijke afpaling. Indien er geen akkoord is bereikt binnen drie maanden nadat bij aangetekende zending een uitnodiging tot minnelijke afpaling is verstuurd, kan de afpaling door de meest gerede partij in rechte worden gevorderd. (Vrederechter).

Een minnelijke afpaling kan worden vastgelegd in een authentieke akte die kan worden overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid, net als een vonnis dat de afpaling beveelt.

Concreet betekent dit dat het afpalingsplan dat we opmaken door de notaris in een akte moet worden gegoten. Dit zorgt voor extra kosten voor de partijen.
De eigenaars dragen in alle kosten van afpaling voor gelijke delen bij.

Aanplant
Voortaan wordt er enkel gekeken naar de hoogte van een plant, boom of struik en afhankelijk daarvan wordt de plantafstand vastgelegd.
Een plant die hoger is dan 2m, moet op minstens 2m van de perceelsgrens komen. Is de plant lager dan 2m, dan mag dit op 50cm .

Mandeligheid
De regels over mandeligheid werden vereenvoudigd. De regels die voortaan gelden voor “gemene afsluiting” zijn toepasselijk ongeacht of het gaat om een muur, haag, gracht, omheining, afrastering welke afsluiting dan ook.

De regels in verband met het aanbouwen tegen een gemene muur, het verbod op hinderlijke uitzichten of overlast door overhangende takken of doorschietende wortels worden geactualiseerd en vereenvoudigd.

Erfdienstbaarheden
Erfdienstbaarheden kunnen voortaan niet enkel op een erf, maar ook op een gebouw worden gevestigd. De mogelijkheid om erfdienstbaarheden af te schaffen die nutteloos zijn geworden, wordt een beetje versoepeld.

De regels met betrekking tot de wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg werden geactualiseerd.

Term voortdurend en niet-voortdurend wordt geschrapt

Lichten en zichten
Het oude onderscheid tussen (i) lichten en uitzichten, (ii) rechte en schuine uitzichten en (iii) uitzichten op de gelijkvloerse en hoger gelegen verdiepingen is afgeschaft.
Voortaan mag de eigenaar van een gebouw volgens de tekst van de wet, vensters met doorzichtige beglazing, muuropeningen, balkons, terrassen of soortgelijke werken aanbrengen voor zover deze op een rechte afstand van minstens 1,9 meter van de perceelsgrens zijn aangebracht.

bron: NAV

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link